Reguleringsplan

Reguleringsplan

Næringsbebyggelse herunder industri-, håndverks og lagervirksomheter.

Areal for salg av plasskrevende varer
Reguleringsplanen åpner for inntil 6 000 m2 handelsvirksomhet for salg av plasskrevende varer, der den dominerende delen av vareutvalget er biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og større byggevarer, samt utsalg fra hagesentre og planteskoler. Det skal dokumenteres at etableringen ikke vil ha et kundegrunnlag som overlapper vesentlig med tilsvarende forretning i nærmeste senterområde.

Kontor

Det tillates kun etablert kontorarbeidsplasser i forbindelse med næringsvirksomheten innenfor området.

Hotell/overnatting

Det tillates etablert hotell/motell innenfor feltene med totalt 60 rom.

Innenfor planområdet kan det maksimalt etableres inntil 3000 m2 med motell/hotell. Det tillates kun ett motell/hotell.

Bevertning

Det tillates etablert bevertning innenfor alle feltene. Totalt tillates det maksimalt 2000 m2 bevertning.

Industri

Det tillates etablering av lett industri for mindre bearbeiding av råstoffer.

Bensinstasjon/veiserviceanlegg

Øvrige kommunaltekniske anlegg

Innenfor feltene tillates etablert tekniske anlegg for kommunalteknikk, elektrisitet og annen infrastrukturanlegg.

Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg

Innenfor område BAA3 og BAA4 tillates oppført trafikkstasjon for Statens vegvesen med tilhørende manøvreringsareal for bil og parkering.

Innenfor hvert felt tillates det etablert sedimenteringsbasseng.

Maksimal tillatt byggehøyde 18 m over ferdig opparbeidet terreng

Maksimal tillatt grad av utnytting (%-BYA) 55% samlet for feltene.

Trykk her for å laste ned reguleringskart og reguleringsbestemmelser.